.
อ่านบล็อกของคุณ PaePae แล้วเจอแบบทดสอบเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อที่น่าสนใจ เลยลองทำดู
โดยหัวข้อต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อของบุคคลแต่ละคน รวมถึงประเด็นทางศีลธรรมที่ละเอียดอ่อน
ในแต่ละหัวข้อ เราสามารถถ่วงน้ำหนักได้ว่าเราให้ความสำคัญในประเด็นดังนั้นมาก ปานกลาง หรือน้อย
เมื่อทำครบทุกข้อก็จะแสดงผลว่าเราได้กี่ % ในบรรดาศาสนาและความเชื่อทั้ง 27 อย่างในแบบทดสอบ
.
Belief-O-Matic <-- ทำแบบทดสอบที่นี่ครับ
.
.

ตัวอย่างผลการทดสอบของผม
.
1. Unitarian Universalism (100%)
2. Liberal Quakers (94%)
3. Theravada Buddhism (92%)
4. Mahayana Buddhism (86%)
5. Neo-Pagan (78%)
6. New Age (77%)
7. Secular Humanism (77%)
8. Orthodox Quaker (72%)
9. Mainline to Liberal Christian Protestants (71%)
10. Taoism (68%)
11. Hinduism (68%)
12. Jainism (67%)
13. Bah' Faith (62%)
14. Sikhism (61%)
15. New Thought (54%)
16. Nontheist (51%)
17. Reform Judaism (47%)
18. Scientology (47%)
19. Christian Science (Church of Christ, Scientist) (42%)
20. Seventh Day Adventist (37%)
21. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (33%)
22. Orthodox Judaism (33%)
23. Jehovah's Witness (27%)
24. Mainline to Conservative Christian/Protestant (26%)
25. Eastern Orthodox (21%)
26. Islam (21%)
27. Roman Catholic (21%)
.
จะเขียนเพิ่มเติมเฉพาะความเชื่อที่ติดใน 5 อันดับแรกนะครับ
.
Unitarian Universalism
"free and responsible search for truth and meaning"
.
หลักการของ UUism เปิดกว้างมากในเรื่องความเชื่อและการปฏิบัติ อาจมีพิธีกรรมบางอย่างแบบคริสต์
แม้จะมีรากฐานจาก คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ แต่ผู้ที่นับถือ UUism ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชาวคริสต์
ชาว UUs ถือว่าตนมีอิสระที่จะพูด คิด ศรัทธา และแสดงจุดยืนอย่างเต็มที่ ตราบเท่าที่มีความรับผิดชอบ
ดังนั้น UUism จึงประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายมาก
ตั้งแต่คนที่ไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้า คนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และคนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์
ไปจนถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นพระเจ้าตามธรรมชาติ ซึ่งหลุดพ้นกรอบคำนิยามบนโลกหรือในพระคัมภีร์
ไม่ว่าจะเป็น "Ground of Being", "Universal Spirit", "Reverence of Life" หรือในชื่ออื่นๆ
รวมถึงชื่อที่คุ้นหูเกมเมอร์รุ่นเก่าบางคนอย่าง "Wave Existence" จากเกม Xenogears นั่นเอง
.
.

Liberal Quakers
"Religious Society of Friends"
.
Quakers ที่ไม่ใช่ข้าวโอ๊ตสำเร็จรูป เป็นนิกายในศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษ
จากกลุ่มคนซึ่งไม่พึงพอใจตัวคำสอน/ศาสนจักรช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดย Quakers เกิดความรู้สึกว่า
ศรัทธาต่อพระเจ้าของตนนั้น ไม่เข้ากับหลักปฏิบัติทั้งของคาธอลิก ออร์โธดอกซ์ หรือแม้แต่โปรแตสแตนท์
Quakers เชื่อเรื่องพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวเอง เชื่อเรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าถึงพระเจ้าภายในตัวได้
ดังนั้นในทางปฏิบัติ Quakerism จึงมีความหลากหลายเช่นเดียวกับ UUism ไม่จำกัดว่าต้องเป็นคริสต์
ชาวพุทธหรือชาวมุสลิม ที่รู้สึกเสื่อมศรัทธาต่อผู้นำองค์กร/ผู้เผยแพร่คำสอนในศาสนา ถึงขนาดหันหลังให้
และหนีไปรวมกลุ่มกันเพื่อแสวงหา "Inner Light" ด้วยวิถีทางของตนเอง ก็ถือเป็น Quakers เช่นกัน
(ถ้าดูสถานการณ์พระสงฆ์บ้านเราในปัจจุบัน เด็กยุคหลังคงกลายเป็น Quakers โดยไม่รู้ตัวไปหมดแล้ว)
.
.

Theravada Buddhism
"the Teaching of the Elders"
.
ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท มีจุดหมายปลายทางเช่นนิกายมหายาน แต่แตกต่างในรายละเอียดการปฏิบัติ
.
.

Mahayana Buddhism
"Great Vehicle"
.
ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน มีจุดหมายปลายทางเช่นนิกายเถรวาท แต่แตกต่างในรายละเอียดการปฏิบัติ
.
.

Neo-Pagan
"New Civilian"
.
Neo-Paganism เป็นชื่อที่ตั้งเพื่อใช้เรียกกลุ่มผู้สืบทอดความเชื่อเก่าๆ ในประวัติศาสตร์อย่าง Pagan
ซึ่งเป็นความเชื่อกว้างๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล เรื่องการอยู่ครองคู่ชายหญิง
คนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า พระเจ้าหรือพลังมูลฐานแห่งจักรวาล (หรืออะไรก็ตามแต่) โลกนี้มีเพียงหนึ่งเดียว
ในชื่อเรียกขานว่า Gaia หรือ Mother Earth (หรืออะไรก็ตามแต่) ซึ่งจะออกมาในแนวธรรมชาตินิยม
(สำหรับเกมเมอร์ คงจะมองเห็นภาพฉากสถานการณ์ใน Final Fantasy VII และ IX ลอยมาแต่ไกล)
หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ Pagan มาแล้ว จากภาพยนตร์ที่จุดประเด็นร้อนแรงอย่าง Da Vinci Code
แต่เนื่องจากผมไม่มีความรู้มากพอ จึงไม่อาจทราบได้ว่าฉาก XYZ ที่ปรากฎใน Da Vinci Code นั้น
จะมีส่วนใดเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่อง Duotheism ซึ่งเป็นสับเซ็ตหนึ่งของ Neo-Pagan หรือเปล่า ?
.
.
.

สรุป
เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อ หากมีข้อมูลใด ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับบริบทพื้นฐานของผู้รับสารแล้ว
ก็มีแนวโน้มสูงที่ผู้รับสารจะยอมรับข้อมูลเหล่านั้นตามธรรมชาติ และปรุงแต่งรายละเอียดให้เข้ากับตนเอง

Comment

Comment:

Tweet

I got

1. Mainline to Liberal Christian Protestants (100%)
2. Mainline to Conservative Christian/Protestant (94%)
3. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (92%)
4. Orthodox Quaker (90%)
5. Jehovah's Witness (89%)
6. Liberal Quakers (82%)
7. Seventh Day Adventist (80%)
8. Bahแ'ํ Faith (75%)
9. Eastern Orthodox (73%)
10. Roman Catholic (73%)
11. Unitarian Universalism (68%)
12. Orthodox Judaism (66%)
13. Christian Science (Church of Christ, Scientist) (65%)
14. Islam (59%)
15. Reform Judaism (57%)
16. Sikhism (48%)
17. New Thought (46%)
18. Hinduism (46%)
19. Jainism (40%)
20. Neo-Pagan (37%)
21. Mahayana Buddhism (36%)
22. Theravada Buddhism (35%)
23. Scientology (33%)
24. Secular Humanism (32%)
25. New Age (32%)
26. Taoism (22%)
27. Nontheist (20%)

#17 By BIG BOSS on 2007-12-02 00:23

คล้ายๆกันค่ะ ^^ แต่ข้าพเจ้าได้พุทธทั้งมหายานกับเถรวาทมา 100 % เป็นอันดับ 1 ทั้งคู่เลย


1. Mahayana Buddhism (100%)
2. Theravada Buddhism (100%)
3. Liberal Quakers (88%)
4. Orthodox Quaker (88%)
5. New Age (85%)
6. Jainism (83%)Hot!

#16 By - Ryoku - on 2007-12-01 00:17

อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวถึงพระพุทธศาสนาก่อนเสียชีวิต

มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน ได้ตีพิมพ์งานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาชื่อเรื่อง " The Human Side " ซึ่งนักฟิสิกส์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลผู้นี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาแห่งโลกอนาคตว่า

The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism. (Albert Einstein)

"ศาสนาในอนาคต จะต้องเป็นศาสนาสากล ศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะเว้นคำสอนแบบสิทธันต์ (คือเป็นแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียว) และแบบเทววิทยา(คือพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่) ศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจ จึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวง คือ ทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมาย พระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้
....ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบัน ศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา"

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน ผู้เสนอทฤษฏีสัมพัทธภาพ

คำพูดของไอสไตล์นั้นมีความนัยที่สำคัญซ่อนอยู่และรอคอยการค้นพบ และทฤษฎีเอกภาพหรือทฤษฎีสรรพสิ่งที่ต้องการค้นหานั้น ที่จริงพระพุทธเจ้าได้ตอบให้เบ็ดเสร็จก่อนหน้านั้น 2500 ปี

[1954, from Albert Einstein:The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press]
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://www.mlahanas.de/Privat/quotations.htm http://members.shaw.ca/sanuja/buddhismquorts.html


พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งกฎธรรมชาติว่า
“ สัตว์ทุกชีวิตเคยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน(1) ผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่กันมาก่อนหาได้ยาก(2) บางชาติเกิดเป็นเทพ(เทวดา+พรหม) บางชาติเป็นมนุษย์ บางชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางชาติเกิดเป็นเปรต/อสุรกาย บางชาติต้องตกนรก ต้องเวียนว่ายตาย-เกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ตามอำนาจบุญและบาปที่ตนเองได้ทำไว้ เหตุการณ์ทุกอย่างที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ไม่มีคำว่าโชคหรือบังเอิญ ทุกอย่างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของเราในอดีตทั้งสิ้น(3)

......อ้างอิง...ดูรายละเอียดใน พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงการราชิวิทยาลัย (เล่มที่ / หน้าที่ )
1. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒๓
2. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒๗
3. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ หน้าที่ ๓๕๐-๓๖๕

ดูต่อที่ : http://www.tlcthai.com/club/list_topic.php?club=buddhism&club_id=1278&table_id=1&cate_id=788

http://www.o2blog.com/myblog/blog.php?month=&year=&user=montasavi&page=&syear=&smonth=&sdate=&style=1&id=843

#12 By montasavi on 2007-11-24 20:35

คล้ายๆกับคนอื่นครับ..
คงจะแนวคิดใกล้เคียงกัน
1. Unitarian Universalism (100%)
2. Theravada Buddhism (87%)
3. Mahayana Buddhism (83%)
4. Neo-Pagan (82%)
5. Liberal Quakers (78%)

#11 By Beluga on 2007-11-22 12:14

จากที่เห็นผลจากหลาย ๆ คนตอนนี้ มีสัดส่วน Unitarian Universalism เยอะเหมือนกันแฮะ

#10 By PaePae on 2007-11-22 09:56

สนุกดีเหมือนกันแฮะ
1. Unitarian Universalism (100%)
2. New Age (87%)
3. Neo-Pagan (86%)
4. Liberal Quakers (86%)
5. Theravada Buddhism (85%)
6. Mahayana Buddhism (82%)
7. Mainline to Liberal Christian Protestants (79%)
8. Secular Humanism (79%)
9. New Thought (76%)
10. Scientology (71%)
11. Taoism (69%)
12. Reform Judaism (68%)
13. Christian Science (Church of Christ, Scientist) (67%)
14. Nontheist (58%)
15. Bahแ'ํ Faith (57%)
16. Sikhism (53%)
17. Jainism (49%)
18. Orthodox Quaker (49%)
19. Orthodox Judaism (43%)
20. Mainline to Conservative Christian/Protestant (36%)
21. Hinduism (32%)
22. Islam (32%)
23. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (27%)
24. Jehovah's Witness (19%)
25. Eastern Orthodox (16%)
26. Roman Catholic (16%)
27. Seventh Day Adventist (9%)

#9 By Nair Arc on 2007-11-22 07:55

อยากให้พรีวิว รักแห่งสยามหน่อยครับ (มีกระทู้ดักควายรึเปล่าไม่ทราบ ที่บอร์ดเด็กดีบอกว่าเป็นหนังเกย์ ผมหละอึ้ง)

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=985079

#8 By renkung on 2007-11-22 03:14

แฮ่กๆ กว่าจะทำเสร็จ ^^"

แปลกดีแฮะ...


1. Unitarian Universalism (100%)
2. Secular Humanism (87%)
3. Liberal Quakers (80%)
4. Theravada Buddhism (77%)
5. Mainline to Liberal Christian Protestants (66%)

#7 By Choco on 2007-11-22 02:57

มาแสดงความเห็นนิดหนึ่ง big smile

พะทธศาสนามหายาน กับเถรวาท จุดหมายปลายทางอาจเหมือนกัน คือ นิพพาน แต่ทว่า นิพพานของมหายานจะเป็นดินแดนที่เรียกว่า สุขาวดี ที่พระพุทธเจ้ายังมีตัวตนเที่ยงแท้อยู่ในนั้น

แต่ในศาสนาพุทธเถรวาท นิพพานนั้นหมายถึงการ ดับสิ้น ภพชาติ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย ดุจไฟที่ดับแล้วหาร่องรอยใดๆ ไม่ได้อีก ปราศจากการปฏิสนธิใหม่ในรูปแบบทุกชนิด ดังนั้น จะเรียกจุดหมายปลายทางแตกต่างกันในแง่ของ "สภาวะธรรม" แต่เหมือนกันเฉพาะคำศัพท์ที่มนุษย์บัญญัติ ก็ได้กระมัง

เดี๋ยวลองทำอีกรอบดีกว่า
หนก่อนที่เคยทำเมื่อเป็นปีมาแล้ว ผมได้คะแนนพุทธเถรวาทเป็นอันดับ 2 มั้ง

#6 By Gow27 on 2007-11-22 00:50

ได้พุทธเถรวาทเป็นอันดับ 1 ตามด้วยพุทธมหายาน confused smile

#5 By Sonar Ataru on 2007-11-22 00:33

i got .....

1. Unitarian Universalism (100%)
2. Secular Humanism (88%)
3. Liberal Quakers (77%)
4. Hinduism (64%)
5. Mainline to Liberal Christian Protestants (63%)

have something wrong!?
unexpectable!!

#4 By =*MoonShiNe Ze*= on 2007-11-22 00:23

confused smile confused smile ว่างแล้วจะลองมาตั้งใจทำดูนะคะ ตอนนี้เบลอๆsad smile confused smile

#3 By (^_^)/nana on 2007-11-22 00:03

บททดสอบยากแหะ ไม่รู้จะตอบยังไงดี เหมือนอ่านแล้วก็ไม่แน่ใจตัวเอง่าจะตอบข้อไหนแหะ sad smile
อย่างเราน่าจะไปทาง Quaker มั้ง...

#2 By Ellebazi on 2007-11-21 23:19

ได้แนวคล้ายๆกันเลย สลับที่กันนิดๆหน่อย
แต่ 3 อันดับสุดท้ายนี่เหมือนกันเป๊ะ =w=' เปอร์เซนต์เท่ากันอีกต่างหาก.....

1. Neo-Pagan (100%)
2. Mahayana Buddhism (93%)
3. Unitarian Universalism (88%)
4. Theravada Buddhism (88%)
5. New Age (84%)
6. Liberal Quakers (77%)

ยังไงก็อยากจะยืนยันว่าเราเป็นคนพุทธเต็มตัวคนนึงล่ะนะ (แต่ออกแนวคนรุ่นใหม่ินิดหน่อย)

#1 By JiBi_AI on 2007-11-21 23:19

Favourites

Categories